Referent pre mzdy a personalistiku

left
right
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 
1000 €
Dátum nástupu: 
ihneď
Lokalita: 
Bratislavský kraj
Bratislava I
Bratislava II
Bratislava III
Bratislava IV
Bratislava V
Miesto výkonu práce: 
Bratislava - Devínska Nová Ves
Pracovná oblasť: 
Mzdový účtovník
Personalista
Jazykové znalosti: 
Slovenský jazyk
Jazykové znalosti – úroveň: 
expert C2
Druh pracovného pomeru: 
Plný úväzok
Požadované vzdelanie: 
Stredoškolské s maturitou
Vysokoškolské I. stupňa
Vysokoškolské II. stupňa

Referent pre mzdy a personalistiku - BRATISLAVA (Devínska Nová Ves)

Čo bude Vašou prácou?: 

• Kompletné spracovanie a zodpovednosť za personálnu agendu v súlade so Zákonníkom práce, súvisiacimi všeobecne záväznými platnými právnymi a internými predpismi (príprava pracovno-právnych dokumentov, najmä pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru; príprava a spracovanie dokumentov súvisiacich so začatím, zmenou a ukončením pracovného pomeru; vedenie, aktualizácia a archivácia osobných spisov zamestnancov a pod.).
• Zabezpečenie agendy súvisiacej s realizáciou výberových konaní, najmä príprava podkladov, komunikácia s uchádzačmi o pracovnú pozíciu, organizácia a vedenie pracovných pohovorov.
• Vedenie a spracovanie mzdovej agendy (spracovanie dochádzky, príprava podkladov k výplatám miezd; vystavovanie potvrdení o príjme zamestnancov, evidencia a spracovanie PN a exekúcie atď.), zabezpečenie hlásení pre sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne (prihlášky, odhlášky, výkazy, ročné hlásenia), daňový úrad (spracovanie ročného zúčtovania dane), potrebná komunikácia s úradmi/inštitúciami ako štatistický úrad a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
• Sledovanie zmien v legislatíve, zodpovednosť za legislatívnu správnosť personálnych a mzdových dokladov; spracovanie a aktualizácia interných predpisov v oblasti personalistiky a miezd; príprava štatistík a reportov.
• Poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti vedeniu i zamestnancom úradu v mzdovej a personálnej oblasti.

Čo Vám ponúkame?: 

• výhody podľa kolektívnej zmluvy

Čo požadujeme?: 

Požadované vzdelanie:
• vysokoškolské vzdelanie, príp. stredoškolské vzdelanie s maturitou – ekonomického smeru, prax v požadovanom odbore minimálne 3 roky.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- znalosť mzdového účtovníctva, personalistiky, súvisiacej legislatívy, základy podvojného účtovníctva,
- koncepčné myslenie;
- zvládanie záťažových situácií;
- komunikačné schopnosti;
- občianska a morálna bezúhonnosť;
- znalosť mzdového SW a ekonomického SW
- znalosť práce s počítačom: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet, informačný systém samosprávy

Požadované doklady:
• prihláška do výberového konania
• štruktúrovaný životopis s telefonickým a e-mailovým kontaktom
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• fotokópia osvedčenia o získaní osobitných kvalifikačných predpokladov